Izvješće o radu Hrvatske paneuropske unije za 2021. i 2022. godinu

Okrugli stolovi, tribine, predavanja predstavljanja knjiga

 • 31. 3. 2022. Predstavljanje knjige Vladimira Gossa, Početci hrvatske umjetnosti –
 • govornici Milan Bošnjak i Vladimir Goss, voditelj Mislav Ježić
 • 21. 4. 2022. Tribina Sukob u Ukrajini – govornici Đuro Vidmarović, Bruno Rukavina, voditelj Ljudevit Fran Ježić
 • 28. 4. 2022. Predstavljanje knjige Samuel Budina: Historia Sigethi, Beč 1568. Povijest opsade i obrane Sigeta 1566. – govornici Stjepan Bezjak, Bogdan Bošnjak, Petar Ušković Croata, Alojz Jembrih, voditelj Pavo Barišić
 • 23. 6. 2022. Okrugli stol Rat u Ukrajini i svjetski poredak – govornici veleposlanik Vassyl Kyrylyč, veleposlanica Anica Djamić, bivši veleposlanik Đuro Vidmarović, prof. Davor Boban – iz slušateljstva bivša predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović, voditelj Bruno Rukavina
 • 12. 10. 2022. Predstavljanje knjige o vezama između Hrvatske i Indije Croatian-Indian Links. Thirty Chapters for Thirty Years of Diplomatic Relations (1922-2022) – u Vijećnici Filozofskoga fakulteta: govornici ministar vanjskih i europskih poslova RH Gordan Grlić-Radman, veleposlanik Indije Rajkumar Srivastava, dekan Domagoj Tončinić, Ivan Andrijanić ur.), Darko Žubrinić, Ružica Čičak Chand, Mislav Ježić, voditeljica Višnja Grabovac.
 • 14. 10. 2022. Predstavljanje Zbornika o Slavku Ježiću – u Društvu hrvatskih književnika: govornici Slobodan Prosperov Novak, Tihomil Maštrović, Lidija Begović, Hrvojka Mihanović-Salopek, Mislav Ježić.
 • 3. 11. 2022. Predstavljanje antologije suvremene hrvatske i njemačke lirike prevoditeljice i prirediteljice Nade Pomper Pod jednim zvonom dva jezika / Zwei Sprachen unter einer Glocke (Križevci, Ogranak Matice hrvatske 2020.) – u Hrvatskome domu u Križevcima – govornici Renata Hutinec, Josip Bratulić, Mislav Ježić, Nevenka Nekić (pismeno), Nada Pomper, stihove čitali Joško Ševo i Nada Pomper, skladane pjesme svirao i pjevao Toni Eterović.

Izložba

 • 22. 4. 2022. Otvorenje izložbe Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske (1996.-2022.), Rektorat Sveučilišta u Zagrebu – govornici rektor Damir Boras, Vladimir Goss, Mislav Ježić. Izdan je i prigodni katalog.

Predavanja / podcasti na Youtube-u

Sa Zakladom Hanns-Seidel snimljen je 2021. ciklus Europäische und kroatische Identität koji se sastoji od pet predavanja na hrvatskom, njemačkom i francuskom i jedne radionice na hrvatskom.

 1. Alain Terrenoire: Considerations du president de la Paneurope internationale sur l'Europe, ses fondements, histoire, present, la situation en 2021 et les taches actuelles + Le message pour la Croatie (dva dijela, drugi 4 min)
 2. Stephan Baier: Die Identität Europas
 3. Bernd Posselt: Meine Erzählung von Europa
 4. Pavo Barišić: Bildung und Kultur in Europa
 5. Pavo Barišić: Reformperspektiven der Demokratie in Europa.
 6. Radionica s mladeži o europskome identitetu – govornici: uvodni (3): Aleksandra Markić-Boban, Pavo Barišić, Mislav Ježić; iz mladeži (7): Alen Vlahović, Ivan Majstorić (Svjetski savez mladih), Katarina Palinić (HSSt), Pavao Nujić (Mladež HPEU), Vjera Ninčević (Mladež HPEU), Bruno Rukavina (Mladež HPEU), Matej Brečić (parl. asist. K. Resslera).

U suradnji s Hanns-Seidel-Stiftung snimljeno je 2022. pet podcasta u okviru ciklusa Past, Present and Future of Europe:

 1. Bernd Posselt: Meine Erfahrung von und Verbindung mit Kroatien
 2. Vladimir Gvozdanović / Goss: Zagreb – šumski grad: doživljaj prostora
 3. Mislav Ježić: Paneuropsko shvaćanje europskoga identiteta
 4. Mislav Ježić (na njemačkome): Europski kulturni identitet hrvatskoga jezika / Europäische wertigkeitsbezogene Identität der kroatischen Sprache
 5. Dubravka Šuica (na engleskome):
  1. Zamisao konferencije o budućnosti Europe – poruka za Hrvatsku paneuropsku uniju / The Idea of the Conference on the Future of Europe – the message to the Croatian PEU,
  2. Konferencija o budućnosti Europe – poruka Međunarodnoj paneuropskoj uniji / Conference on the Future of Europe – the message to the International Pan-European Union.

U suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer objavljena su dva podcasta (na engleskom) s ravnateljem Holgerom Haibachom kao voditeljem i s po dvama govornicima:

 1. Ukraine: Holger Haibach, Branimir Vidmarović, Bruno Rukavina
 2. Resilience: Holger Haibach, Ferdo Bašić (agriculture, nutrition), Marko Tadić (cybersecurity)

Međunarodna konferencija Hrvatske PEU i sjednica Predsjedništva Međunarodne PEU

U suradnji s Međunarodnom paneuropskom unijom organizirana je 21.-23. 10. 2022. u Zagrebu konferencija „Hrvatska i budućnost Europske unije“. Sudjelovalo je više od 40 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Austrije, Francuske, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Švedske, Rumunjske, Mađarske, Slovačke, Češke i Ukrajine.

Donesena je i Izjava Hrvatske paneuropske unije koju su nakon rasprave poduprli i nazočni predstavnici 12 nacionalnih ogranaka Međunarodne paneuropske unije.

Hrvatska paneuropska unija sudjeluje i u međunarodnome projektu izgradnje Kuće susreta i Centra za mir i suradnju u trapističkome samostanu Marija Zvijezda u Banjoj Luci, zajedno s Paneuropskom unijom Njemačke, PU Austrije i PU Bosne i Hercegovine.

HPEU sudjeluje kao suorganizator zajedno s PEU Njemačke i PEU Češke na jubilarnoj konferenciji Francuske PEU u Strasbourgu u ožujku 2023. godine.

Report on activities of the Croatian Paneuropean Union 2021 - 2022

Round tables, forums, book presentation lectures

 • 31 March 2022 Presentation of the book by Vladimir Goss, The Beginnings of Croatian Art: speakers Milan Bošnjak and Vladimir Goss, moderator Mislav Ježić
 • 21 April 2022 Round Table: Conflict in Ukraine - speakers Đuro Vidmarović, Bruno Rukavina, moderator Ljudevit Fran Ježić
 • 28 April 2022 Presentation of the book Samuel Budina: Historia Sigethi, Vienna 1568. History of the siege and defense of Sigeth in 1566 - speakers Stjepan Bezjak, Bogdan Bošnjak, Petar Ušković Croata, Alojz Jembrih, moderator Pavo Barišić
 • 23 June 2022 Round table War in Ukraine and world order - speakers Ambassador Vassyl Kyrylyč, Ambassador Anica Djamić, former Ambassador Đuro Vidmarović, prof. Davor Boban – from the audience, former President of the Republic of Croatia Kolinda Grabar Kitarović, moderator Bruno Rukavina
 • 12 October 2022 Presentation of the book on the Croatian-Indian Links: Thirty Chapters for Thirty Years of Diplomatic Relations (1922-2022) - Council Hall of the Faculty of Philosophy. Speakers: Minister Gordan Grlić-Radman, Ambassador of India Rajkumar Srivastava, Dean Domagoj Tončinić, edtor Ivan Andrijanić, Darko Žubrinić, Ružica Čičak Chand, Mislav Ježić, moderator Višnja Grabovac.
 • 14 October 2022 Presentation of the book on Slavko Ježić - Society of Croatian Writers: speakers Slobodan Prosperov Novak, Tihomil Maštrović, Lidija Begović, Hrvojka Mihanović-Salopek, Mislav Ježić.
 • 3 November 2022 Presentation of the anthology of contemporary Croatian and German lyrics by the translator and editor Nada Pomper: Under one bell of two languages / Zwei Sprachen unter einer Glocke. Križevci - speakers Renata Hutinec, Josip Bratulić, Mislav Ježić, Nevenka Nekić, Nada Pomper, the lyrics were read by Joško Ševo and Nada Pomper, the composed songs were played and sung by Toni Eterović

Exhibition

 • 22 April 2022 Opening of the exhibition Mediterranean and Central European Cultural Landscapes of Croatia (1996-2022), Rectorate of the University of Zagreb - speakers Rector Damir Boras, Vladimir Goss, Mislav Ježić. A commemorative catalog was also published.

Lectures / podcasts on Youtube

The cycle of podcasts European and Croatian Identity was recorded in 2021 in cooperation with Hanns-Seidel Foundation. It consists of five lectures in Croatian, German and French and one workshop in Croatian.
 1. Alain Terrenoire: Considerations du president de la Paneurope internationale sur l'Europe, ses fondements, histoire, present, la situation en 2021 et les taches actuelles + Le message pour la Croatie (two parts, the second 4 min)
 2. Stephan Baier: Die Identität Europas
 3. Bernd Posselt: Meine Erzählung von Europa
 4. Pavo Barišić: Bildung und Kultur in Europe
 5. Pavo Barišić: Reformperspektiven der Demokratie in Europa.
 6. Workshop with Youth on European identity - speakers: introductory (3): Aleksandra Markić-Boban, Pavo Barišić, Mislav Ježić; from Youth (7): Alen Vlahović, Ivan Majstorić (World Youth Federation), Katarina Palinić (HSSt), Pavao Nujić (HPEU Youth), Vjera Ninčević (HPEU Youth), Bruno Rukavina (HPEU Youth), Matej Brečić.
In cooperation with the Hanns-Seidel-Stiftung, five podcasts were recorded in 2022 as part of the Past, Present and Future of Europe cycle:
 1. Bernd Posselt: Meine Erfahrung von und Verbindung mit Kroatien
 2. Vladimir Gvozdanović / Goss: Zagreb – forest city: experience of space
 3. Mislav Ježić: Pan-European understanding of European identity
 4. Mislav Ježić (in German): European cultural identity of the Croatian language / Europäische wertigkeitsbezogene Identität der kroatischen Sprache
 5. Dubravka Šuica (in English):
  1. The Idea of the Conference on the Future of Europe – the message to the CPEU,
  2. Conference on the Future of Europe – the message to the International PEU.
In cooperation with the Konrad Adenauer Foundation, two podcasts (in English) were published with director Holger Haibach as host and with two speakers each:
 1. Ukraine: Holger Haibach, Branimir Vidmarović, Bruno Rukavina
 2. Resilience: Holger Haibach, Ferdo Bašić (agriculture), Marko Tadić (cybersecurity).

The International Conference of the CPEU and the Council of Presidency of the IPEU
In cooperation with the International Paneuropean Union from 21st to 23rd October 2022 the conference „Croatia and the future of the European Union“ was organised in Zagreb. More than 40 participants from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Germany, Austria, France, Spain, North Macedonia, Sweden, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic and Ukraine participated.
The Declaration of the Croatian Paneuropean Union was adopted and supported by the present representatives of 12 national branches of the International Paneuropean Union.

The Croatian Paneuropean Union participates in the international project of building the House of Meetings and the Centre for Peace and Cooperation in the Trappist Monastery Maria Star in Banja Luka.

CPEU participates as a co-organiser together with PEU Germany and PEU Czech Republic at the jubilee conference of France PEU in Strasbourg in March 2023.