Statut Hrvatske paneuropske unije

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014) Skupština Hrvatske paneuropske unije donijela je statut na sjednici održanoj 17. rujna 2015.

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Hrvatska paneuropska unija dobrovoljna je i nadstranačka udruga utemeljena u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva naznačenih u Programskoj deklaraciji, a izvedenih iz Strasbourških deklaracija Međunarodne PEU iz 1973. i 1995.

Članak 2.

Puni naziv udruge glasi: Hrvatska paneuropska unija.

Skraćeni naziv glasi: HPEU.

Pun naziv udruge na latinskom glasi: Foedus Paneuropaeum Croaticum.

Skraćeni naziv na latinskom glasi: FPEUC.

U daljem tekstu: HPEU.

Članak 3.

Sjedište je HPEU u Zagrebu, Jurišićeva 1a.

HPEU djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

HPEU ima svojstvo pravne osobe.

HPEU predstavlja i zastupa predsjednik, bez ograničenja.

Predsjednika može zamijeniti počasni predsjednik ili član Predsjedništva kojega odredi predsjednik.

Članak 5.

Udruga ima pečat okrugla oblika s natpisom Hrvatska paneuropska unija, Zagreb, Jurišićeva 1a - Foedus Paneuropaeum Croaticum na obrubu i sa simbolom Paneuropske unije u liku križa u sunčevu kolutu okružena s dvanaest zvijezda.

Članak 6.

HPEU ima i svoju zastavu s istim simbolom u liku crvenoga križa u žutu ili zlatnu sunčevu kolutu okruženu s dvanaest žutih ili zlatnih zvijezda na plavoj podlozi.

II. Ciljevi i djelatnosti

Članak 7.

HPEU ostvaruje svoje zadaće i ciljeve neposredno radom središnjice ili putom podružnica te u suradnji s Međunarodnom PEU. Njeni su ciljevi:

 • rad na kulturnom, duhovnom, gospodarskom, pravnom i političkom unaprjeđenju i promicanju Hrvatske
 • suradnja u ostvarenju nužnih uvjeta za pravedan i trajan mir u Hrvatskoj i susjednim zemljama
 • razvijanje prijateljstva i suradnja sa zemljama u Europskoj Uniji te drugim državama
 • razvijanje prijateljstva i suradnja sa sličnim udrugama, društvima prijateljstva i ustanovama u Europskoj Uniji i drugim zemljama
 • suradnja s Hrvatima širom Europe i svijeta
 • promicanje hrvatske kulture u Europi i promicanje europskih kulturnih i civilizacijskih dometa u Hrvatskoj
 • poticanje znanstvenoga, tehnološkoga i gospodarskoga razvoja u Hrvatskoj u skladu s Europom i svijetom
 • poticanje kulturne, znanstvene, tehničke i gospodarske razmjene s Europom i svijetom
 • promicanje i unaprjeđivanje najviših europskih obrazovnih i znanstvenih standarda u Hrvatskoj
 • promicanje i unaprjeđivanje najboljih europskih standarda socijalne politike, demokracije i pravne države u Hrvatskoj
 • promicanje i zaštita prava obitelji
 • promicanje i unaprjeđivanje najboljih europskih standarda zaštite prirodne sredine i života u Hrvatskoj
 • uključivanje Hrvatske u rad na kulturnoj i duhovnoj obnovi u Europi i svijetu
 • zalaganje za proširenje Europske Unije
 • reorganizacija europskih tijela: zakonodavni dvodomni parlament, vijeće europskih (a ne samo nacionalnih) ministara, europska vlada
 • promicanje vrijednosti europskoga zajedničkoga nasljeđa i posebnih nasljeđa europskih naroda i širih europskih područja
 • razvoj socijalnih, demokratskih i pravnih ustanova u Europi
 • usklađivanje i usavršavanje obrazovnih, pravnih i dr. sustava u Europi
 • utemeljenje odnosa dijelova Europe i svijeta na načelu supsidijarnosti
 • djelotvorno harmoniziranje uloge Europe i drugih dijelova svjetske zajednice
 • djelatno promicanje zaštite prirodne sredine u svijetu.

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih zadaća i ciljeva HPEU organizira ove djelatnosti:

 • izdavačku djelatnost
 • prodaju knjiga, publikacija i sl.
 • promidžbene djelatnosti
 • tribine, izložbe, koncerte, kulturne i druge priredbe
 • domaće i međunarodne skupove, konferencije, susrete i sl.
 • obrazovne, kulturne, istraživačke, humanitarne i sl. projekte.

HPEU surađuje s drugim udrugama i sličnim organizacijama koje imaju slične ili komplementarne ciljeve u zemlji i inozemstvu.

Predsjedništvo HPEU može samostalno ili u suradnji s drugim pravnim subjektima osnovati radnju, trgovačko društvo ili drugačiju organizaciju u svrhu pribavljanja novčanih sredstava za potrebe i rad HPEU.

HPEU obavlja i druge djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadatci udruge, u skladu sa Statutom i zakonom.

III. Odnosi i suradnja s drugim organizacijama

Članak 9.

HPEU u svojem radu surađuje s društvenim, političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim organizacijama i njihovim tijelima radi ostvarivanja svojih zadaća i ciljeva.

Članak 10.

HPEU se može učlanjivati u srodne domaće i međunarodne organizacije ili s njima na drugi način surađivati.

O učlanjenju HPEU u neku drugu srodnu organizaciju u zemlji ili inozemstvu odlučuje Skupština HPEU, a na prijedlog Predsjedništva.

IV. Članstvo u udruzi

Članak 11.

U skladu s člankom 12. i stavkom 1. i 2. Zakona o udrugama svaki građanin Republike Hrvatske koji želi aktivno raditi na ostvarenju ciljeva i zadaća HPEU utvrđenih ovim Statutom, pod jednakim uvjetima i dragovoljno može pristupiti u članstvo HPEU.

Svojstvo člana Udruge stječe se ispunjavanjem pristupnice, preporukom dvaju članova, te odlukom Predsjedništva.

Skupština HPEU može birati i počasne članove i počasnoga predsjednika na temelju njihova iznimnog doprinosa ostvarivanju ciljeva i zadaća HPEU.

Hrvatska Paneuropska unija vodi popis svojih članova sukladno članku 12. stavku 4 Zakona o udrugama. Popis svih kategorija članova vodi se elektronički, dostupan je na uvid svim članovima i svim izvršnim, nadzornim i radnim tijelima Udruge, kao i nadležnim tijelima državne uprave, na njihov zahtjev.

Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva, kao i sve ostale potrebne podatke prema odluci Predsjedništva.

Članak 12.

Članovi HPEU imaju prava

 • sudjelovati u radu Udruge,
 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela putom obavijesti ili glasila HPEU te o materijalno-financijskom poslovanju putom izvješća,
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i pridonositi ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • nadzirati rad Udruge sukladno članku 42. Zakona o udrugama,
 • koristiti se svim ostalim pravima u svezi s članstvom u Udruzi.

Članovi HPEU imaju obvezu

 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • raditi u skladu s odlukama Skupštine i Predsjedništva,
 • ispunjavati obveze koje su dobrovoljno prihvatili,
 • preuzimati dužnosti u tijelima Udruge,
 • uredno plaćati članarinu,
 • čuvati i promicati ugled Udruge.

Članstvo u HPEU prestaje

 • svojevoljnim istupom iz članstva,
 • isključenjem iz članstva ako član ne plaća članarinu,
 • brisanjem s popisa članstva ako djeluje suprotno Statutu ili nanosi štetu ugledu HPEU,
 • po sili zakona.

Odluku o isključenju ili brisanju s popisa članstva donosi Predsjedništvo.

Protiv odluke o isključenju ili brisanju član može uložiti priziv Skupštini HPEU.

Odluka je Skupštine konačna.

V. Javnost rada

Članak 13.

Rad je HPEU javan.

U rad predsjednika HPEU uvid imaju Predsjedništvo i Skupština kojima on odgovara za svoj rad.

Na sjednicama Skupštine i Predsjedništva vodi se zapisnik u koji mogu imati uvid članovi Udruge. Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini. O svojem radu Predsjedništvo može izvješćivati javna glasila i sve osobe koje imaju pravni interes za praćenje rada tijela Udruge.

Sjednice Skupštine otvorene su za javnost i o njima mogu izvješćivati javna glasila.

Članak 14.

Udruga obavješćuje članove o svojem radu putom glasila, elektroničke pošte, mrežne stranice i drugim obavijestima. O djelatnostima od javnoga značenja HPEU obavješćuje javna glasila prema odluci predsjednika i predsjedništva.

Članak 15.

Iznimno predsjednik ili Predsjedništvo mogu odlučiti treba li neki podatak biti držan za poslovnu tajnu ako se može zloupotrijebiti na štetu rada HPEU ili javnoga ćudoređa.

Članak 16.

Tijela HPEU jesu:

 • Skupština HPEU
 • Predsjednik HPEU
 • Predsjedništvo HPEU
 • Nadzorni odbor.

Unutarnji ustrojbeni oblici HPEU jesu:

 • Mladež HPEU
 • Podružnice ili ogranci.

Stručna služba HPEU jest:

 • Tajništvo.

Predsjednika, Predsjedništvo i Nadzorni odbor bira Skupština na razdoblje od dvije godine.

Ogranci ili podružnice osnivaju se na prijedlog Predsjedništva, a prihvaća ih Skupština.

Ogranci ili podružnice imaju i svojega predsjednika i skupštinu.

Članak 17.

Skupština HPEU najviše je tijelo Udruge. Skupštinu HPEU čine svi članovi Udruge. U radu Skupštine ima pravo sudjelovati svaki član Udruge.

Skupština se održava prema potrebama, a najmanje jednom u dvije godine.

Skupštinu saziva predsjednik.

Pravo predlaganja saziva Skupštine ima i Predsjedništvo, Nadzorni odbor, polovica ogranaka ili podružnica, ili najmanje 50 članova Udruge. Ako predsjednik ne sazove Skupštinu na prijedlog ovlaštenih predlagatelja u roku od 60 dana, imaju je pravo sazvati i sami predlagatelji.

Obavijesti o sazivanju skupštine treba poslati svim članovima najmanje 15 dana prije održavanja, a u izvanrednim slučajevima barem 8 dana prije zasjedanja. Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnoga reda s naznakom vremena i mjesta održavanja.

Članak 18.

Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo od najmanje 3 člana, od kojih je jedan predsjednik.

Nakon izbora Radnog predsjedništva, biraju se radna tijela Skupštine:

 • zapisničar
 • dva ovjerovitelja zapisnika
 • izborna komisija (na izbornome zasjedanju).

Zapisnik potpisuju predsjednik Radnoga predsjedništva, ovjerovitelji i zapisničar.

Ako je Skupština propisno sazvana i svi su članovi bili obaviješteni, a nije ih više od četvrtine tražilo promjenu zakazanoga vremena, te se barem četvrtina članova skupila u zakazano vrijeme, ona čini quorum i može pravovaljano odlučivati. Ako se četvrtina nije skupila, odgađa se početak rada za pola sata, a nakon toga Skupština, ako tako odluči, može započeti radom. Skupština može pravovaljano odlučivati većinom glasova prisutnih članova, i to javnim glasovanjem, ako ne odluči drugačije.

Odluke donesene na Skupštini potpisuje predsjednik Radnoga predsjedništva.

Članak 19.

Skupština Udruge:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut HPEU i daje mjerodavno tumačenje njegovih odredaba
 • može donijeti poslovnik o svojem radu
 • donosi odluke i normativne akte potrebne za rad Udruge
 • donosi financijski plan
 • razmatra i usvaja izvješća tijela HPEU
 • odlučuju o prizivu protiv odluka Predsjedništva
 • bira i razrješava predsjednika, članove Predsjedništva, članove Nadzornoga odbora i drugih tijela ako ih osnuje
 • osniva prema potrebi razna tijela, povjerenstva, odbore i sl. te utvrđuje njihove zadaće, način rada i izvore financiranja
 • donosi plan i program rada HPEU
 • donosi smjernice i prijedloge za rad HPEU
 • odlučuje o prestanku rada HPEU i o tome komu će pripasti imovina i sredstva Udruge u slučaju prestanka rada
 • imenuje i opoziva likvidatora na prijedlog Predsjedništva HPEU
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnikom i zakonom.

Članak 20.

Predsjednik HPEU:

 • zastupa i predstavlja HPEU
 • priprema i saziva sjednice Predsjedništva i sjednice Skupštine
 • predsjedava sjednicama Predsjedništva
 • predsjedava Skupštini do izbora Radnoga predsjedništva
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine
 • usklađuje rad svih tijela HPEU
 • brine se za suradnju s drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • brine se o ostvarivanju ciljeva i zadaća HPEU putom svih tijela i privremenih organizacijskih oblika HPEU
 • obavlja poslove utvrđene Statutom, zakonom, poslovnikom ili drugim općim i posebnim propisima i uputama nadležnih tijela, ili one koji po svojoj naravi spadaju u dužnosti predsjednika, kao što su nalozi za raspolaganje sredstvima HPEU i sl.

Članak 21.

Predsjednika može, prema dogovoru, zamjenjivati počasni predsjednik, osobito prema točkama 1. i 7. u prethodnom članku 20.

U slučaju spriječenosti predsjednika može zamjenjivati i jedan od potpredsjednika kojega on odredi.

Članak 22.

Predsjedništvo HPEU može brojiti do 23 člana, uz predsjednike ogranaka HPEU (kojih trenutno ima devet), te predsjednika i zamjenika predsjednika Mladeži HPEU, koji čine dodatnih 11 članova Predsjedništva. U broj do 23 člana Predsjedništva ubrajaju se predsjednik, počasni predsjednik, glavni tajnik i do 6 potpredsjednika.

Predsjedništvo obavlja rad na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednicu može sazvati i trećina Predsjedništva ili Nadzorni odbor. Quorum čini polovica članova Predsjedništva. Ako je sjednica propisno sazvana i svi su članovi obaviješteni, a da ih nije više od četvrtine tražilo promjenu zakazanoga vremena, te se barem polovica članova Predsjedništva skupila u zakazano vrijeme, ona čini quorum i može pravovaljano odlučivati. Ako se polovica nije skupila, odgađa se početak rada za pola sata, a nakon toga, ako se skupila četvrtina članova Predsjedništva i predsjednik ili onaj koga je ovlastio da ga zamjenjuje, prisutni mogu pravovaljano odlučivati većinom glasova, i to javnim glasovanjem, ako ne odluči drugačije. Predsjedništvo donosi odluke glasovima većine nazočnih članova, i to javnim glasovanjem, ako ne odluči drugačije.

Po funkciji se članovima Predsjedništva smatraju i predsjednici ogranaka ili podružnica koje biraju skupštine ogranaka ili podružnica, te predsjednik Mladeži HPEU i njegov zamjenik koje bira skupština Mladeži.

Predsjedništvo HPEU:

 • vodi rad Udruge između dvaju zasjedanja Skupštine i, u skladu s odlukama Skupštine, odlučuje o svim pitanjima u radu Udruge, osim o izmjenama i dopunama Statuta
 • članovi Predsjedništva na prijedlog predsjednika mogu se zadužiti za posebne dužnosti i pojedine poslove
 • bira predsjednika do saziva slijedeće redovite Skupštine u slučaju ostavke ili drugoga razloga prestanka službe dotadašnjega predsjednika (smrt, zdravstvena onesposobljenost za dalje obavljanje službe i sl.)
 • može kooptirati u svoje članstvo do tri člana ako se između dviju redovnih sjednica Skupštine smanji broj članova Predsjedništva
 • priprema prijedloge za rad Skupštine, uključujući i moguće prijedloge izmjena Statuta
 • u skladu sa zaključcima Skupštine priprema godišnji plan rada, godišnji plan prihoda i rashoda i završni račun Udruge
 • razmatra nacrte propisa od interesa za Udrugu te daje prijedloge, mišljenja i zauzima stajališta o tim pitanjima
 • upravlja poslovima i imovinom Udruge, brine se o izvorima prihoda, te donosi odluke o korištenju novčanih i drugih sredstava Udruge
 • odlučuje o suradnji s drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, o mogućem učlanjenju u druge organizacije te imenuje predstavnike u takvim organizacijama
 • imenuje između svojih članova glavnoga tajnika i potpredsjednike
 • raspoređuje zadaće članovima HPEU prema njihovim interesima, spremi i sposobnostima (bira povjerenstva i odbore, daje im zaduženja i sl.) te koordinira njihov rad
 • odlučuje o osnivanju i organizaciji stručnih službi (tajništva i sl.)
 • odlučuje o osnivanju Mladeži HPEU i prati njen rad
 • odlučuje o osnivanju podružnica ili ogranaka i koordinira njihov rad
 • Predsjedništvo može razriješiti tijela koja osniva
 • odgovara za svoj rad Skupštini i podnosi joj izvješće o radu.

Članak 23.

Predsjednik ili član Predsjedništva HPEU ima pravo u svakome trenutku uložiti ostavku na svoju dužnost ako procijeni da je više ne može uspješno obavljati.

Postupak za odgovornost predsjednika ili Predsjedništva, prestanak njihova mandata ili opoziv može pokrenuti Nadzorni odbor, polovica podružnica ili Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova – o čemu konačnu odluku donosi Skupština.

U tome slučaju Predsjedništvo ima prvo izabrati do slijedeće skupštine predsjednika, odnosno kooptirati drugoga člana predsjedništva.

Članak 24.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Bira ga Skupština.

Nadzorni odbor:

 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
 • nadzire provođenje odredaba Statuta i drugih akata Udruge
 • nadzire zakonitost rada svih tijela HPEU i daje im preporuke i prijedloge za rad
 • podnosi izvješće Skupštini.

Članak 25.

Predsjedništvo HPEU osniva Mladež HPEU do 35. godine starosti.

Mladež HPEU ima svojega predsjednika i skupštinu.

Radi u skladu s pravilima Mladeži koja će se uskladiti sa Statutom HPEU i na koja daje suglasnost Predsjedništvo HPEU.

Koordinira rad s drugim tijelima HPEU. Odgovara za svoj rad predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini HPEU.

Daje izvješće o svojem radu Skupštini HPEU, a kratkoročna izvješća o tekućem radu Predsjedništvu.

Članak 26.

Udruga osniva ogranke ili podružnice po teritorijalnom principu radi poticanja rada na svojim zadaćama i ciljevima u svim krajevima Hrvatske.

HPEU promiče rad gradskih i županijskih ogranaka na temelju načela supsidijarnosti. To načelo znači da ogranci imaju pravo poduzimati sve djelatnosti vlastitom inicijativom koje se mogu uspješno obavljati na razini ogranaka, ako su u skladu s ciljevima i djelatnostima HPEU, i ne proturječe Statutu HPEU ni odlukama Skupštine ili Predsjedništva. Djelatnosti koje se mogu uspješno obavljati samo na razini cjelovite HPEU, ogranci mogu predlagati i sudjelovati u njima, a imaju pravo i na podršku HPEU ako Predsjedništvo prihvati njihove prijedloge.

Ogranak ili podružnica djeluje pod nazivom HPEU i pod svojim nazivom koji uključuje sjedište.

Upotrebljava znak i zastavu HPEU.

Ogranci ili podružnice HPEU imaju svojega predsjednika i skupštinu.

Rade u skladu sa svojim pravilima ogranka koja moraju biti usklađena sa Statutom HPEU i na koja daje suglasnost Predsjedništvo HPEU.

Ogranci ili podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Ogranci ili podružnice samostalno raspolažu novčanim sredstvima koja ostvare.

Djelatnosti ogranaka iste su vrste kao i djelatnosti cijele HPEU navedene u čl. 8, samo usklađene s opsegom i dometom rada ogranaka i dogovorene s Predsjedništvom HPEU.

U slučaju prestanka rada ogranka ili Udruge, ogranak daje prijedlog o raspodjeli imovine kojom se koristio.

Koordiniraju rad s tijelima HPEU i s drugim ograncima ili podružnicama. Odgovaraju za svoj rad predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini HPEU.

Daju izvješće o svojem radu Skupštini HPEU, a kratkoročna izvješća o tekućem radu Predsjedništvu HPEU.

Članak 27.

Tajništvo HPEU stručna je služba Udruge.

Tajništvo obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe HPEU.

Glavni tajnik organizira izvršenje odluka tijela Udruge, priprema materijale za rad tijela, vodi zapisnike sjednica, obavlja korespondenciju te koordinira i nadzire djelatnost Udruge.

Posao u tajništvu obavljaju zaposlene ili povremeno zaposlene osobe: poslovni tajnik ili tajnica, administrator i sl.

O sastavu i poslovima djelatnika u tajništvu odlučuje Predsjedništvo.

Status zaposlenika uređuje se u skladu s odredbama Zakona o radu i drugih propisa.

Za svoj rad tajništvo odgovara predsjedniku i Predsjedništvu HPEU.

VII. Imovina, financijsko poslovanje i odgovornost udruge

Članak 28.

HPEU je neprofitna udruga.

Imovinu čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava.

Sredstva potrebna za rad HPEU ostvaruju se od članarine, iz državnoga proračuna, proračuna županija, gradova i općina, iz sredstava zaklada, od priloga i donacija fizičkih i pravnih osoba, od prihoda iz vlastitih djelatnosti HPEU (izdavačka djelatnost, izložbe, koncerti, reklame, projekti, prodaja promidžbene građe, knjiga i sl.), te iz drugih zakonitih izvora.

Članak 29.

Za svaku kalendarsku godinu donosi se plan rada i godišnji plan prihoda i rashoda. Na kraju godine donosi se završni račun.

Članak 30.

Iznos članarine određuje Skupština. Osobe bez primanja iz radnoga odnosa, umirovljenici i studenti mogu biti oslobođeni plaćanje članarine na vlastiti zahtjev odlukom Predsjedništva HPEU.

Članak 31.

Udruga obavlja financijsko poslovanje putom vlastitoga žiro-računa. Za ogranke ili podružnice može otvoriti podračune.

Članak 32.

Radi obavljanja administrativnih, materijalno-financijskih, pomoćno-tehničkih i drugih poslova i zadaća neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Udruge, može se osnovati posebna služba ili se poslovi mogu povjeriti nekoj drugoj organizaciji ili osobi.

Stručne osobe kojima su povjereni poslovi iz stavka 1. ovoga članka vode potrebne poslovne knjige, sukladno važećim zakonskim propisima i odgovarajućim odlukama tijela Udruge, te o svom radu podnose izvješće Predsjedništvu.

Članak 33.

Za svoje obveze HPEU odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 34.

U slučaju prestanka rada HPEU imovina Udruge predati će se kulturnim i humanitarnim organizacijama prema odluci njene Skupštine.

Članak 35.

Likvidatora HPEU potvrđuje i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Likvidator je HPEU u pravilu trenutačni predsjednik Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Predsjedništvo nakon njegova imenovanja.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske paneuropske unije usvojen na redovnom zasjedanju skupštine HPEU 11. listopada 2003. i 28. lipnja 2011.

Članak 37.

Ogranci ili podružnice dužni su uskladiti svoja pravila i poslovanje s ovim statutom u roku od 60 dana.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu donošenjem, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar udruga.

Zagreb, 17. rujna 2015. Predsjednik HPEU
Prof. dr. sc. Pavo Barišić